• ลานกิจกรรม
 
รายการ อัตรา

ค่าบริการสถานที่  
๑. บริเวณลานเอนกประสงค์  
         - ระยะเวลาไม่เกิน ๖ ชั่วโมง ๗,๐๐๐ บาท/วัน   
         - ระยะเวลาเกินกว่า ๖ ชั่วโมง ๑๐,๐๐๐ บาท/วัน   
๒. บริเวณพื้นที่สำนักงานจัดเตรียมไว้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม   
        - ระยะเวลาไม่เกิน ๖ ชั่วโมง ๗,๐๐๐ บาท/วัน  
        - ระยะเวลาเกินกว่า ๖ ชั่วโมง ๑๐,๐๐๐ บาท/วัน   
๓. ค่าประกันความเสียหายล่วงหน้า ๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

หมายเหตุ  ค่าประกันความเสียหายล่วงหน้า 
                      จะคืนให้เมื่อสำนักงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว


 

คุณอยู่ที่: Home การเข้าชม บริการ ประชุม - สัมมนา ลานกิจกรรม
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter