• ห้องประชุมสัมมนา
รายการ อัตรา

ค่าบริการห้องประชุม  
๑. ห้องประชุมภูมิปัญญาแผ่นดิน (อาคารเรือนพัก๒)  
         - ขนาด ๕๐ คน ๕,๐๐๐ บาท/วัน   เกินเวลาชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. ห้องประชุมวิชาของแผ่นดิน (เรือนไทย ๔ ภาค)  
๓. ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน (อาคาร ๘ )  
        - ชั้น ๒ ขนาด ๑๐๐  -  ๒๐๐ คน ๑๐,๐๐๐ บาท/วัน  เกินเวลาชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๔. ห้องประชุมพระคุณพ่อ (อาคาร ๒)  
        - ขนาด ๘๐  -   ๑๒๐ คน ๘,๐๐๐ บาท/วัน   เกินเวลาชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
   

หมายเหตุ  กำหนดเวลาใช้ห้องประชุม 
              ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.   นอกเวลาดังกล่าวแต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น. โดยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นรายชั่วโมงตามอัตราที่กำหนด เศษของชั่วโมงเกินกว่า ๓๐ นาที คิดเป็น ๑ ชั่วโมง


ห้องภูมิพลังแผ่นดิน

ห้องประชุมพระคุณพ่อ

 

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home การเข้าชม บริการ ประชุม - สัมมนา ห้องประชุม
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter