ระเบียบการเข้าชม
1.แต่งกายสุภาพ ระวังกิริยามารยาท และห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
2.ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์
3.กรณีมาเป็นหมู่คณะและขออนุญาตรับประทานอาหาร ต้องนำเศษขยะ วัสดุบรรจุอาหาร - น้ำดื่ม กลับไปและต้องรับประทานในพื้นที่ๆ
            ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4.ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการความสะดวกรวดเร็วต้องติดต่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
5.ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆอนุญาตไว้เท่านั้น

 

 

คุณอยู่ที่: Home การเข้าชม ระเบียบการเข้าชม
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter