ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
       เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิปัญญา  นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งประสานความร่วมมือเครือข่าย  เพื่อพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้
ภาคตะวันออก วัดโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โดย พระครูสังฆรักษ์มนัส ขนฺติธมฺโม
        เปิดศูนย์เครือข่ายฯ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยความร่วมมือระหว่าง พกฉ. และเครือข่ายผู้นำเกษตรเฉลิมพระเกียรติภาคตะวันออก
 

คุณอยู่ที่: Home ตามรอยพ่อ ศูนย์เครือข่ายฯ ภาคตะวันออก
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter