ลดเวลาเรียน เพื่อเพิ่มเวลารู้ มุ่งเข้าสู่ปีที่ ๒

       วันอังคารที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้านำเสนอนิทรรศการ "ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ" ร่วมกับคณะกรรมการบรูณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ "โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน:ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปี ๒"
       โครงการนี้เป็นโครงการที่คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ได้จัดทำขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนไทย โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวทาง STEM ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในช่วงวัยที่ต่างกัน พร้อมมุ่งกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ และปลูกฝังให้เขาเหล่านั้นรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา ลดเวลาเรียน เพื่อเพิ่มเวลารู้ มุ่งเข้าสู่ปีที่ ๒
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter