คู่มือการทำเกษตรพอเพียง ๑ ไร่ พึ่งตนเอง

หนา 48 หน้า
สนับสนุนค่าจัดพิมพ์ 50 บาท

          หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการทำเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งหลายท่านสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ของตน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤติของสังคมไทยและสังคมโลกที่กำลังก่อตัวและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ หนังสือองค์ความรู้ คู่มือการทำเกษตรพอเพียง ๑ ไร่ พึ่งตนเอง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter