แผนแม่บท  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
                                        ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
หน่วยงาน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
กลุ่มที่ ................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช  และร่วมอนุรักษ์ การพัฒนาพันธุกรรมพืช
เป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้  ร่วมอนุรักษ์  และพัฒนาพันธุกรรมพืช และทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย
แนวทางการดำเนินงาน  
  ๑. เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และด้าน
    การเกษตร

๒. รวบรวมพันธุกรรมพืชมาปลูกรักษาบนพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่  พันธุกรรมพืช 
     และพรรณพืช 

๓. จัดกระบวนการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้  และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


      
      หน่วยงานรับผิดชอบ                      กิจกรรมดำเนินงานในระยะ ๕ ปี
                 (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙)
                  พื้นที่เป้าหมาย
   - สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
- กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 
                กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ปี ๒๕๕๕ ในวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ปี ๒๕๕๖ ในวันที่  .................................. เวลา ..................
ปี ๒๕๕๗ ในวันที่  .................................. เวลา ..................
ปี ๒๕๕๘ ในวันที่  .................................. เวลา ..................
ปี ๒๕๕๙ ในวันที่  .................................. เวลา ..................

       อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาได้และจะรีบแจ้งให้ทราบ

 

คุณอยู่ที่: Home พิพิธภัณฑ์ของเรา โครงการ อพ.สธ. พกฉ. แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter