โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชดำริ โดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
(อพ.สธ. – พกฉ.) 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
  ๑.ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                         ประธานกรรมการ
   นางจารุรัฐ                     จงพุฒิศิริ            
  ๒.รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                    รองประธาน
   นายทองแท่ง                  ชูวาธิวัฒน์              
  ๓.เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.                                                                                                  รองประธาน
   ดร. ปิยรัษฎ์                    เจริญทรัพย์  
  ๔.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                                                                                         กรรมการ
   นายองอาจ                    มังกรานนท์ชัย     
  ๕.ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                               กรรมการ
   นายคมสัน                     หุตะแพทย์
  ๖.ผู้นำเครือข่ายเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                     กรรมการ
   นายโชคดี  ปรโลกานนท์
  ๗.นักวิจัย
   นางสาวมาณิชรา   ทองน้อย                                                                                                กรรมการและเลขานุการ
   

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน

๑. ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท

๒. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๓. ร่างและดำเนินงานตามแผนแม่บท

๔. ร่างและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรายปี

๕. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ

๖. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๆ ๔ เดือน และรายงานสรุปประจำปีงบประมาณ

๗. แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามแนวทาง  อพ.สธ.

 

คุณอยู่ที่: Home พิพิธภัณฑ์ของเรา โครงการ อพ.สธ. พกฉ. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter