๑ ไร่พอเพียง

         บทพิสูจน์ของการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียง ด้วยกิจกรรมวิถีเกษตรแบบพึ่งตนเอง

๙ ไร่ ๙ แสน

          การประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้การจัดการในพื้นที่แปลงขนาดเล็ก  ด้วยการเกษตรแบบผสมผสานและเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน

เกษตรเมือง

          สำหรับคนเมืองที่มีที่ดินจำกัด หรือไม่มีพื้นที่ดิน เช่น การปลูกผักในบ่อซีเมนต์  การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์  การปลูกพืชบนดาดฟ้า การนำขยะในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย

          เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น ดิน ฟาง สร้างเป็นที่อยู่อาศัย ง่ายและประหยัด

นวัตกรรมพลังงานทดแทน

          เรียนรู้การใช้พลังงานธรรมชาติเพื่อทดแทนพลังงานจากน้ำมันเช่นพลังงานลม น้ำ และแสงแดด รวมถึงพลังงานชีวมวล

นาโยนกล้า

          การปลูกข้าวด้วยเทคนิคการทำนาโยนกล้า ลดต้นทุนในการผลิต  ประหยัดแรงงาน  ลดเวลาและความเหนื่อยยากในการทำงาน ให้ผลผลิตสูง ด้วยเทคนิคเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยชีวภาพ

          ด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ ที่สามารถนำไปประยุกต์และทำใช้ได้จริง

ผักกางมุ้ง

          การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน (ผักกางมุ้ง) คือการปลูกผักในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผัก โดยมีโรงเรือนช่วยในการสร้างและควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สามารถผลิตผักได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการ ป้องกันการรบกวนของแมลงศัตรูพืช และผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการผลิตผัก

พลังงานไร้ฤดู

          สิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้พลังงานธรรมชาติ ที่ทำได้เอง จากของเหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่น

มหัศจรรย์เกษตรไทย

          ความรู้แปลกใหม่ทางการเกษตรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เช่น การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์วงใหญ่ มะละกอตอนกิ่งปลูกผักในน้ำ

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

          จัดแสดงสมุนไพรนานาพันธุ์และวิธีแปรรูปเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ 

คุณอยู่ที่: Home พิพิธภัณฑ์ของเรา นวัตกรรมเกษตร /เกษตรตามรอยพ่อ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter