พันธกิจ 
1) เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3) เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพกฉ.
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา ความเป็นมา พันธกิจ
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter