พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลไว้ ๓ วิธี ได้แก่
๑. การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
๒. การจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู (มาตรา ๙)
๓. การจัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย (มาตรา ๑๑)
       **ดูพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ที่ >>www.oic.go.th<<

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจา (มาตรา ๗)
๑. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 ประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๒
 ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู (มาตรา ๙)
๑. ประมวลจริยธรรม
๒. จัดซื้อจัดจ้าง
๓. ระเบียบการเข้าชม
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับเรา ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับเรา ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ๒๕๔๐
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter