หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ, 60 ตำบล, และ 529 หมู่บ้าน

    อำเภอเมืองปทุมธานี
    อำเภอคลองหลวง
    อำเภอธัญบุรี
    อำเภอหนองเสือ
    อำเภอลาดหลุมแก้ว
    อำเภอลำลูกกา
    อำเภอสามโคก

เศรษฐกิจ

จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีพื้นที่การเกษตร 506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพื้นที่จังหวัด (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2546) ในปัจจุบัน นอกจากการเกษตรแล้ว จังหวัดยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมเกือบร้อยละ 70 ของจังหวัดมาจากภาคอุตสาหกรรม (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2543)

พื้นที่การเกษตรมีอยู่ในทุกอำเภอ และมีมากที่สุดในเขตอำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอคลองหลวงตามลำดับ โดยพื้นที่ของจังหวัดจะมีการทำการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นา ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตามลำดับ

จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2543 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 2,064,288 บาท/ปี นับว่าสูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และภูเก็ต มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 118,489 ล้านบาท รายได้สูงสุดขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.32 คิดเป็นมูลค่า 82,136 ล้านบาท รองลงมา คือ ภาคบริการ ร้อยละ 7.688 คิดเป็นมูลค่า 9,102 ล้านบาท และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 5.12 คิดเป็นมูลค่า 6,071 ล้านบาท โดยพื้นที่เขตอำเภอคลองหลวงมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว และ อำเภอสามโคก ส่วนพื้นที่ที่มีโรงงานน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอหนองเสือ

ตลาดขายส่งที่สำคัญ

    ตลาดไท
    ตลาดสี่มุมเมือง
 

สถานพยาบาล

    โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ที่ตั้งเลขที่ 5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี โทรศัพท์ 02 975 6700 โทรสาร 02 975 6737 Website: www.stcarlos.com
    โรงพยาบาลปทุมธานี
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
    โรงพยาบาลเอกปทุม
    โรงพยาบาลนวนครการแพทย์
    โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
    โรงพยาบาลปทุมเวช
    โรงพยาบาลคลองหลวง
    โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
    สถาบันธัญญารักษ์
    โรงพยาบาลลำลูกกา
    โรงพยาบาลสามโคก
    โรงพยาบาลธัญบุรี
    โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    โรงพยาบาลหนองเสือ
    โรงพยาบาลแพทย์สมภพ
    ศูนย์การแพทย์เวชพิทักษ์
    โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
    โรงพยาบาลเมืองปทุม

การศึกษาและเทคโนโลยี

จังหวัดปทุมธานีมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาปทุมธานีให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค (Education and Technology Hub) พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โดยใช้จุดได้เปรียบของการที่มีสถาบันการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี อยู่ในตัวจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก


สถาบันการศึกษา

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
    มหาวิทยาลัยปทุมธานี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาเขตปทุมธานี
    มหาวิทยาลัยรังสิต
    มหาวิทยาลัยชินวัตร
    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์บางกะดี
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานี
    วิทยาลัยการปกครอง
    วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
    วิทยาลัยเทคนิคปลาทู
 

สถาบันวิจัย

    อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
    ศูนย์วิจัยแห่งชาติ
        ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
        ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
        ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
    ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.)
    สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (ทีโอที)
 

สวนอุตสาหกรรม

    เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
    เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง (ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ที่ตั้งของ วว.)
    เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี
    และสวนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งในบริเวณจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา

กีฬา

    สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี (สก ปท.)
 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

    ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nymphaea lotus)
    ต้นไม้ประจำจังหวัด: ปาริชาต (Erythrina variegata)
    คำขวัญประจำจังหวัด: ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
    เพลงประจำจังหวัด: เพลงนิราศเมืองปทุม
 

ชาวปทุมธานีที่มีชื่อเสียง

    เกียรติกมล ล่าทา (นักร้อง นักแสดง)
    ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม (มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2550, นักแสดง)
    ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์ (นักมวย)
    สนธิ บุญยรัตกลิน

  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter