กิจกรรม

การเข้าชม

   ให้บริการเข้าชม วันอังคาร - อาทิตย์ วันละ 2 รอบ
   เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น.
   ปิดให้บริการ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์