ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน “มิลืมเลือน”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน “มิลืมเลือน” ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 18.00 น. ร่วมช้อป ชิม ชม อาหาร สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อสุขภาพ โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน จากผู้ปฏิบัติจริง ประสบการณ์จากการลงมือทำจนประสบความสำเร็จ