เมล็ดพันธุ์ของพระราชา Seeds of the King wisdom

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงานเมล็ดพันธุ์ของพระราชา Seeds of the King wisdom" วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี