ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงานความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร Seeds of the King wisdom" วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี