เพาะป่า เพาะชีวิต Forest Conservation for Lift

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงานเพาะป่า เพาะชีวิต Forest Conservation for Lift" วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี