รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงานรักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย" วันที่ 3-5 เมษายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี