เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงานเกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี