สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020 วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี