อัจฉริยะยุวเกษตรกรไทย

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงาน อัจฉริยะยุวเกษตรกรไทย วันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี