สืบทอดพระราชปณิธานด้วยความรักในวิถีเกษตร

ขอเชิญร่วมงานสืบทอดพระราชปณิธานด้วยความรักในวิถีเกษตร ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 3 - 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 รักในวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รักเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 วิชา ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เพื่อคนที่คุณรัก ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว