งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี