งานมหกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 4 ภาค พิธีกรรม การละเล่น อาหารการกิน ฯลฯ วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี เรียนรู้วิชาของแผ่นดินกว่า 10 หลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้กับนานาความเชื่อ