ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อื่นๆ21 ม.ค. 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ และพันธุ์สัตว์ จำนวน 13 รายการ อื่นๆ20 ม.ค. 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม นิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชา จำนวน 20 รายการอื่นๆ12 ม.ค. 2021
เลื่อนการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดอื่นๆ11 ม.ค. 2021
หนังสือข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งาน อื่นๆ8 ม.ค. 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งานอื่นๆ7 ม.ค. 2021
สัญญาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องอื่นๆ30 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตติดตั้งนิทรรศการและดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน 1 ราย (ชนกนาถ)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ จำนวน 1 ราย (นันทวดี)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตติดตั้งนิทรรศการและดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และดูแลสื่อจัดแสดง จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน 1 ราย (ชนกนาถ)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย (พีระพงษ์)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และงานกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 ราย (ไพลิน)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และงานธุรการ จำนวน 1 ราย (ศุภวรรณ)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020