ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ข้อตกลงการจ้างป้องกันกำจัดปลวกโดยวิธีธรรมชาติและสมุนไพรอื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน) จำนวน 1 ราย (พุฒ)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน) จำนวน 1 ราย (สงบ)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู้ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์) จำนวน 1 ราย (สมเกียจ)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะชำ) จำนวน 1 ราย (โสรส)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 ราย (ไสว)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด) จำนวน 1 ราย (ไพฑูรย์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด) จำนวน 1 ราย (ทุเรียน)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานการเรียนรู้ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์) จำนวน 1 ราย (ศุภกร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานการเรียนรู้ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์) จำนวน 1 ราย (ทองสุข)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานการเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะชำ) จำนวน 1 ราย (สด)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์) จำนวน 1 ราย (ธนธรณ์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์) จำนวน 1 ราย (เสฏฐวุฒิ)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช) จำนวน 1 ราย (จันทวัฒน์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช) จำนวน 1 ราย (อนันต์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ (ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช) จำนวน 1 ราย (ธนิศร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (กัลยา)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (มนัสนันท์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (ธันยพร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (สายฝน)อื่นๆ1 ต.ค. 2020