ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านบริการ จำนวน 1 รายอื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านดูแลระบบไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 รายอื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลโครงสร้างและประปา จำนวน 1 รายอื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านดูแลไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 1 รายอื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านบริการ จำนวน 1 ราย (ศศิพงษ์) อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลโครงสร้างและประปา จำนวน 1 ราย (ชำนาญ)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน 1 ราย อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย (กิตติวัฒน์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีงบประมาณ 2564อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line ประจำปีงบประมาณ 2564อื่นๆ1 ต.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีงบประมาณ 2564อื่นๆ1 ต.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line ประจำปีงบประมาณ 2564อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และการจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 ราย (ณรงค์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการความสะอาดอาคารเรือนพัก 3 จำนวน 1 ราย (จรัสพิมพ์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 ราย (จริยา)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบริการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหมู่คณะ จำนวน 1 ราย (บุญมา)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (ลัดดาวัลย์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดทำงานบริการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมาดู จำนวน 4 หลัง จำนวน 1 ราย (วิเชียร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านทำความสะอาดอาคารเรือนพัก 3 จำนวน 1 ราย (สมจิตร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020