ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหมู่คณะ จำนวน 1 ราย (เนาวรัตน์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดอาคารเรือนพัก 1 จำนวน 1 ราย (เล็ก)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านจัดอาหาร จัดจำหน่ายอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (กมลลักษณ์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านจัดอาหาร จำหน่ายอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (จันทนิภา)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านบริการทำความสะอาดเรือนพัก 1 จำนวน 1 ราย (นิชาภา)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านบริการทำความสะอาดอาคารเรือนพัก 2 จำนวน 1 ราย (บานเย็น)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (ปราณี)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านการจำหน่ายเครื่องดื่มร้านมาดูคาเฟ่ และร้านอาหารกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (พลอยไพริน)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการด้านจัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (ยุพิน)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศาลาริมน้ำ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน จำนวน 1 ราย (รอฟี)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมาดู จำนวน 4 หลัง จำนวน 1 ราย (หนูหลาย)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (สำราญ)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการทำความสะอาดอาคารเรือนพัก 3 จำนวน 1 ราย (สุนันท์)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานบริการทำความสะอาดอาคารเรือนพัก 2 จำนวน 1 ราย (สุมาลี)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานด้านเกษตรและงานบริการด้านอาหาร จำนวน 1 ราย (จิรายุ)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประสานงานและจัดนิทรรศการสัญจร จำนวน 1 ราย (ธนากร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานสนับสนุน งานด้านออกแบบ เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ สื่อในการนำเสนอ กิจกรรมและกิจการของสำนักพัฒนากิจการ ประสานงานด้านเอกสาร ภายในสำนักพัฒนากิจการ จำนวน 1 ราย (ชนาภัทร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม Wisdom Cafe จำนวน 1 ราย (บุษกร)อื่นๆ1 ต.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ จำนวน 1 งาน อื่นๆ30 ก.ย. 2020