ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม นิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชา จำนวน 20 รายการอื่นๆ12 ม.ค. 2021
เลื่อนการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดอื่นๆ11 ม.ค. 2021
สัญญาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องอื่นๆ30 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตติดตั้งนิทรรศการและดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน 1 ราย (ชนกนาถ)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ จำนวน 1 ราย (นันทวดี)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตติดตั้งนิทรรศการและดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และดูแลสื่อจัดแสดง จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน 1 ราย (ชนกนาถ)อื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดทำข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 รายอื่นๆ29 ธ.ค. 2020
การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดอื่นๆ21 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน งวดบัญชีปี 2563 ของสำนังกงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อื่นๆ21 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบอื่นๆ14 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบ อื่นๆ14 ธ.ค. 2020
ประกาศเรื่อง การจัดจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด จำนวน 129 รายการอื่นๆ9 ธ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ8 ธ.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานสนับสนุน งานด้านออกแบบ เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ สื่อในการนำเสนอ กิจกรรมและกิจการของสำนักพัฒนากิจการ ประสานงานด้านเอกสาร ภายในสำนักพัฒนากิจการ จำนวน 1 รายอื่นๆ4 ธ.ค. 2020