ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดงานมหกรรม "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ พระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ