ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคาNov 14, 2018
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคาNov 14, 2018
ร่าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาNov 8, 2018
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาNov 8, 2018
เงื่อนไขพิเศษ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วิธีพิเศษNov 8, 2018
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยประกวดราคาNov 6, 2018
ประกาศ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยประกวดราคาNov 6, 2018
ประกาศโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นวัตกรรมเกษตรประกวดราคาNov 6, 2018
ประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นวัตกรรมเกษตรประกวดราคาNov 6, 2018
ประกาศโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีประกวดราคาNov 6, 2018
ประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีประกวดราคาNov 6, 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งานอื่นๆNov 5, 2018
ร่างขอบเขตของงาน โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ "นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง"อื่นๆOct 31, 2018
ร่างขอบเขตงาน โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีอื่นๆOct 31, 2018
จัดซื้อเครื่องทำให้เกิดภาพ 3 มิติราคากลางOct 31, 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ประกวดราคาOct 31, 2018
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ประกวดราคาOct 31, 2018
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีประกวดราคาOct 31, 2018
ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีอื่นๆOct 31, 2018
ร่างประกาศ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยอื่นๆOct 30, 2018