img

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้กัน ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือรูปแบบค่ายการเรียนรู้  2 วัน 1 คืน 3 วัน  2 คืน

ตามรอยพ่อ

หลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

เกษตรสร้างสรรค์

หลักสูตรการเรียนรู้เกษตร "เกษตรสร้างสรรค์"

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

เกษตรพอเพียง

หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 15.00 น.

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

หลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร

หลักสูตรการเรียนรู้ "สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร"

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิถีเกษตรของพ่อ

หลักสูตรการเรียนรู้ “วิถีเกษตรของพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

นวัตกรรมของพ่อ

หลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ “นวัตกรรมของพ่อ”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

พอดีพอเพียง

หลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ “พอดีพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรการเรียนรู้ เกษตรตามรอยพ่อ

ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 15.00 น.

เกษตรพึ่งตนเอง

หลักสูตรการเรียนรู้ "สิ่งแวดล้อมสมดุลคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง"

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ต้นกล้าพอเพียง

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน

วิถีพอเพียง

หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง”

ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน

child day

child day

child day