วิทยากร อบรมวันที่ 4 มี.ค. 61

เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองจากเครือข่ายแพทย์แผนไทย ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภูมิปัญญาเกษตรประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน นอกจากการดูแลตนเองด้วยยา สมุนไพรแล้ว สิ่งที่สำคัญคืออาหาร ที่รับประทานในแต่ละมื้อจะต้องมีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้กับปราชญ์ ผู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "“สุขใจในวิถีเกษตร” ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามโทร 02-529-2212-13 ,087-359-7171,094-6492333

1,382