คำถามที่พบบ่อย


คำถาม   :  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตหมายถึงอะไร ?
คำตอบ : พิพิธภัณฑ์มีชีวิตหมายถึงพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงที่ผู้ชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส จับต้องได้  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงานการจัดแสดงและผู้ชม เพื่อให้เรียนรู้ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

คำถาม  : ทราบว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาแล้วจริงหรือไม่ ?
คำตอบ : จริงค่ะ/จริงครับ ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๓ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การมหาชน คณะผู้บริหารได้ปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ชำรุด ทรุดโทรมคือ อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้ง ๙ อาคาร อาคารเรือนพัก เรือนไทย ๔ ภาค ระบบน้ำ ระบบไฟเครื่องปรับอากาศ ภูมิทัศน์ รวมถึงได้ปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานจัดแสดงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จคือ อาคาร ๕ ชั้น ๑ ปรับปรุงเนื้อหาสาระและรูปแบบการจัดแสดงใหม่ให้ทันสมัยสวยงาม โดยรวบรวมและร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร นำเสนอผ่านสื่อทันสมัย อาทิ ภาพยนตร์ ๓ มิติ คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส(Touch screen) สื่อมัลติมีเดียต่างๆ การจัดแสดงภายนอกอาคาร เป็นการจัดแสดงฐานต้นแบบองค์ความรู้ด้านการเกษตรซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ เช่น ฐาน ๑ ไร่พอเพียง ฐานเกษตรพอเพียงเมือง ฐาน ๙ ไร่ ๙ แสน ฐานพลังงานไร้ฤดู เป็นต้น

คำถาม : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือนใช่หรือไม่ ในแต่ละครั้งมีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพฟรี จริงหรือเปล่า ?
คำตอบ : ในปี 2555 นี้ เราจะจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือน แต่ถ้ามีเหตุอันจำเป็นก็มีการขยับเขยื้อนบ้าง ทุกครั้งเราจะมีการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการอบรม สาธิต พูดคุยกับผู้รู้ คนทำจริงถ้ามางานนี้รับรองได้ว่าได้ความรู้กลับไปแน่นอน

คำถาม  : ทำไมในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงถึงมีของขายน้อยจัง ?
คำตอบ : เพราะตลาดนัดของเราเป็นตลาดนัดองค์ความรู้ เน้นการให้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ผู้ที่อยากรู้ อยากพึ่งตนเอง และผู้รู้ที่ทำจริงใช้ประโยชน์ได้จริง
 
9,528