ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

>>คลิก<<

 

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2561

3,282