img

หนังสือองค์ความรู้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นคู่มือด้านนวัตกรรมเกษตรที่หลากหลาย จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง เครือข่าย และองค์กรภาคีความร่วมมือ ที่ได้มีการจัดการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนองค์ความรู้ จากฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร เพื่อให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้