img

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

>>คลิก<<


สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2561