ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการผ่านเว็บไซต์ www.opdcacademy.com ให้กับทุกภาคส่วน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอายุ และช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง องค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะให้ทันต่อการตอบสนองต่อวาระแห่งชาติและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

159