เริ่มแล้ว!! งานมหกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 นี้ เวลา 08.00 – 18.00 น.

นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงานว่า “...งานมหกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ อพ.สธ. ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร สู่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน รวมถึงการขยายผลเพื่อให้พันธุกรรมอยู่ในแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์เกษตรฯได้ร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดนิทรรศการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้นำพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นมาจัดแสดงเพื่อสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนไทย ให้เด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้...”

ด้านนายสหภูมิ เปิดเผยว่า “...เดือนเมษายน เป็นเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิพิธภัณฑ์จึงได้จัดงานมหกรรม "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ผู้ที่มาร่วมงานสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมไทยต่อไป..."

ในพิธีเปิดครั้งนี้ สร้างความสนุก ความครื้นเครงด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลท่าโขลง จิตอาสาสูงวัยที่รวมกลุ่มกันมาสร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่ลูกหลาน โอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมนำแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการ เรียนรู้ได้ทุกวัย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการตามรอยพ่อเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ นิทรรศการพันธุกรรมสร้างชีวิต เช่น นิทรรศการตรีผลาปรับสมดุล นิทรรศการมะแปรมและความหลากหลายของผลไม้ท้องถิ่นฤดูร้อน นิทรรศการพันธุกรรมมะตูมผลไม้คลายร้อน นิทรรศการหวายสร้างเศรษฐกิจชุมชน และนิทรรศการสีสันธรรมชาติบนผืนผ้า นอกจากนี้ยังมีอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้ง 3 วัน กว่า 40 วิชา

ชิม ชม ช้อป ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ ต้นไม้ อาหารเครื่องดื่มพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 บูท ตลอดจนกิจกรรมสีสัน เพลิดเพลินกับเกมงานวัด และชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร สุข สนุก เรียนรู้กับการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในครอบครัว

219