ช่อง 3 พาตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร”.เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการถวายราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีอันเป็นมหามงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทางด้านการเกษตร ผ่านพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีที่สำคัญยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางวิชาการเนื่องในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แล้วยังจัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีประยุกต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจากทั่วทุกภาค ที่ได้นำตัวอย่างผลิตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในวันเดียวกันนี้รายการ 168 ชั่วโมง และรายการการคนเฝ้าข่าว จากสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ผู้บริหาร นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักสังคีต กรมศิลปากร อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูษาภรณ์ในงานพระราชพิธี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนางสาวนันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ อดีตเทพีคู่หาบทองหาบเงิน ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ร่วมเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีในวิถีเกษตรสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับเกษตรกรติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ >>คลิก<<นิทรรศการพิเศษนี้ จัดแสดงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๕ ชั้น ๑ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากร อนุญาตให้ยืมวัตถุชิ้นสำคัญ คือ คันไถ ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ ท่านองคมนตรี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ให้ยืมสมบัติส่วนตัว คือ ผ้านุ่ง และ ครุย ที่ได้สวมใส่ในการเป็นพระยาแรกนา ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ พุทธศักราช ๒๕๕๒

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171

936