พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงนำเจ้าหน้าที่และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการส่วนพระองค์ โดยเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ทอดพระเนตรภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการหลักการทรงงาน 23 ข้อ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่าง ๆ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น ประทับรถรางไปยังโครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธานทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (แปลงนาสุริยะ) โดยมีนายเสถียร ทองสวัสดิ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมคณะวิทยากรกราบทูลรายงานความเป็นมา และการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (แปลงนาสุริยะ)ในการนี้ได้ประทานอาหารปลาซึ่งทำจากสรรพสิ่งในแปลงนาสุริยะ และทรงทดลองทำนาปาเป้าโอกาสนี้ เสด็จไปยังร้านกาแฟ (wisdom cafe) ร้านกาแฟในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดธัญบุรี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ

อนึ่งวันเดียวกันนี้ โปรดให้ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสมาชิกโครงการฯ ไปศึกษาการดำเนินงานส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ อาทิ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เพื่อเรียนรู้และสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ โดยจัดแสดงเมล็ดพันธุ์นานาชนิด ที่สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของพันธุกรรม ในรูปแบบเทคโนโลยี แสง สี เสียง เพื่อให้เรียนรู้พืชพื้นถิ่นจากสวนป่าต้นแบบ นอกจากนี้ ยังเปิดให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เข้าชมในรูปแบบทัศนศึกษาค่ายการเรียนรู้ และการฝึกอบรม

1,033