เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ “สวนสรรพสิ่งคอรุม”

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุตรดิตถ์ “สวนสรรพสิ่งคอรุม” ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีนายเฉลย มากล้น เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผู้ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอาชีพทำนา ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ ขยายผลให้ชุมชนร่วมกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ โดยนำเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนไปประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในนี้เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานของเครือข่ายให้เข้าประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรในแง่มุมต่างๆ สู่การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในวิถีเกษตรบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

1,256