มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับ ดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน ทั่วประเทศ จำนวน 324 ครัวเรือน หรือ 2,378 ไร่ โดยมี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการบริหาร บจธ. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “…รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน จึงได้จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการจะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องศาสตร์พระราชา มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย และจะต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ...”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายการถือครองที่ดินที่ได้รับการช่วยเหลือจาก บจธ. จึงได้จัดอบรมเรื่องศาสตร์พระราชา ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำการเกษตรลักษณะผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน เพื่อเป็นโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และโครงการป้องกันสูญเสียสิทธิ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

703