ปลูกป่า ปลูกความดี ๓ ปี ๑ แสนต้น

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ Mr. Denis Duvern คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต คณะผู้บริหาร กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ปลูกป่า ปลูกความดี ๓ ปี ๑ แสนต้น ระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กับบริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ด้วยพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และบริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือในการกระตุ้นการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้ยังเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สมสมัย พร้อมการดำเนินงานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สานต่อ พระราชปณิธานไปสู่ภาคประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลและเกิดประโยชน์ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยดีตลอดมา จึงจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ“โครงการปลูกป่า ปลูกความดี ๓ ปี ๑ แสนต้น” นับเป็นโครงการที่ยังประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร น้อมนำหลักการทรงงานในข้อ “ปลูกป่าในใจคน” มาใช้ได้จริง ทั้งนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้า นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าบนแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 16 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

345