คณะเข้าชม “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง”

   วันพุธ ที่15 พฤศจิกายน 2560 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเยี่ยมชมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,โรงเรียนเลิศหล้า(ถนนกาญจนาภิเษก) ,โรงเรียนเลิศหล้า(ถนนเพชรเกษม) ,โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม จังหวัดสมุทรสงคราม,โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการฯ ,บริษัทไทย ชินฮวา แทรเวิล จำกัด นำเกษตรกรชาวเกาหลีศึกษาดูงาน และโรงเรียนบ้านดงมอนวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง เริ่มด้วย“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา”เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชการที่ 9 “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงมนุษย์ที่ล้วนแล้วมีความสำคัญ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เรียนรู้ความหลากหลายของเมล็ดพันธุกรรม รวมไปถึงคุณค่าและความสำคัญของพันธุ์พืช ผ่าน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” ลงมือปฏิบัติจริง “สร้างบ้านดิน” ลงมือสร้างบ้านดินเองทุกขั้นตอน ช่วยลดต้นทุนในการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างง่ายและมั่นคง “ขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น” ขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายและมีอัตราการรอดสูง พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ ส่งท้ายการปฏิบัติด้วย “นาโยนกล้า” เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือทำจริงทั้งการทำนาแบบดั้งเดิม แบบนาดำ และนาโยนกล้าเรียนรู้ข้อดี ข้อเสียของการทำนาในแต่ละรูปแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ,เมล็ดสุดท้าย ,และทรัพย์ดินสินน้ำ เข้าใจ และเข้าถึงในทุกกลุ่มวัย วันนี้ทุกคนล้วนได้รับทั้งความรู้ ความสุข และความสนุก ในการเข้าร่วมกิจกรรม"“”

463