วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 45 ปี

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ และโรงพยาบาลสงฆ์ สังกัดกรมการแพทย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ครบรอบ 45 ปี ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรุงเทพฯ ทั้งนี้มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่ต้องการขจัดความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชาวไร่ชาวนาได้รับ โดยทางมูลนิธิฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาชนบทได้กว้างขวางมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมชนบทในการการปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาชนบท

177