วันคล้ายวันสถาปานากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิวิชิรพยาบาล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปานากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ ซึ่งภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่ในการวางระบบและตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ นอกจากนั้นยังส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชีสู่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนากลไกที่ส่งเสริมระบบบัญชีให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน พร้อมดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ให้เหมาะสม ครอบคลุมลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการภาครัฐ และทำให้สหกรณ์มีระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีให้เหมาะสม ครอบคลุมลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการภาครัฐ และทำให้สหกรณ์มีระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

188