รับมอบ “นมวัวแดง”

วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ รับมอบผลิตภัณฑ์นมจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภายใต้โครงการ“สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19” เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้แข็งแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง ให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

128