จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องคำสั่งคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 1/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามด้วยระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 4.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 4.3 รายงานด้านการเงินและรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 4.4 เรื่องการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2564 ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

287