อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงาน

พกฉ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ครั้งที่ 1 / 2563 เนื้อข่าว วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา10.00 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องคำสั่งคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ 4/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1)โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และ 2.2) รายงานด้านการเงิน และผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1)แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563 และ 3.2) รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน พกฉ. ในสถานการณ์เกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อเกิดแนวทางในการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

347